Make your own free website on Tripod.com

ÍÖÂÆÀÒ ÑÏÑÖÀÛÅÉËÉÓ ÍÀáÀÔÄÁÉÓ
ÉÍÔÄÒÍÄÔ ÂÀÌÏ×ÄÍÀ - ÂÀÚÉÃÅÀ

 
"ÌÊÉÈáÀÅÉ", 1985  
ÂÖÀÛÉ, ØÀÙÀËÃÉ, 65x53 ÓÌ, $400.
"ÊÏÌÐÏÆÉÝÉÀ", 1996 
ÆÄÈÉ, ÔÉËÏ, 34x38 ÓÌ, $500.
"ÌÉÆÀÍÉ", 1989 
ÂÖÀÛÉ, 85x54 ÓÌ, $800.
  "ÄÊÀ", 1998 
ÆÄÈÉ, ÔÉËÏ, 40x36 ÓÌ, $600.
"ÀÃÀÌÉ ÃÀ ÄÅÀ", 1991  
ÆÄÈÉ, ÔÉËÏ, 31x36 ÓÌ, $1200. 
"ÓÀÊÀÍÛÉ", 1998 
ÔÉËÏ, ÆÄÈÉ, 50x60 ÓÌ, $1500.
"ÊÏÌÐÏÆÉÝÉÀ", 1990 
ÂÖÀÛÉ, ØÀÙÀËÃÉ, 162x52 ÓÌ, $1000.
  "ÃÄÃÀ", 1999 
ÂÖÀÛÉ, ÌÖÚÀÏ, 45x50 ÓÌ, $800.
"ÌáÀÔÅÀÒÉ", 1989 
ÂÖÀÛÉ, 45x60 ÓÌ, $2000
  "ÌÄÆÏÁÄËÉ", 1999 
ÂÖÀÛÉ, ØÀÙÀËÃÉ, 52x36 ÓÌ, $800.
"ÏÒÄÖËÉ", 1994 
ÂÖÀÛÉ, ØÀÙÀËÃÉ, 28x21 ÓÌ, $700.
  "ÝÍÏÁÉÓÌÏÚÅÀÒÄ", 1999 
ÂÖÀÛÉ, ØÀÙÀËÃÉ, 41x49 ÓÌ, $800.
"ÐÀÒÀÃÏØÓÉ", 1995 
ÔÉËÏ, ÆÄÈÉ, 100x88 ÓÌ, $3000.
"1998 ßÄËÉ", 1999 
ÆÄÈÉ, ÔÉËÏ, 28x30 ÓÌ. 
"ÑÖÑÖÍÀ", 1995 
ÆÄÈÉ, ÔÉËÏ, 46x52 ÓÌ, $2000.
"ÁÏÛÀ ØÀËÉ", 1999 
ÆÄÈÉ, ÌÖÚÀÏ, 50x39 ÓÌ. 
  "ÊÏÌÐÏÆÉÝÉÀ", 1992 
ÆÄÈÉ, ÔÉËÏ, 36x40 ÓÌ, $1000.
"ÍÉÞËÀÅÉ", 1997 
ÆÄÈÉ, ÔÉËÏ, 70x100 ÓÌ.
  "ÊÏÌÐÏÆÉÝÉÀ", 1992 
ÆÄÈÉ, ÔÉËÏ, 43x37 ÓÌ, $1000 
"ÊÏÌÐÏÆÉÝÉÀ", 1992 
ÆÄÈÉ, ÌÖÚÀÏ, 47x39 ÓÌ.
 


 E-Mail